wczytywanie strony

Mediacja okołorozwodowa

Specjalizuję się w postępowaniach okołorozwodowych. Pomagam parom, przeżywającym trudności w związku, odkryć czego naprawdę pragną: rozwodu i podziału majątku czy jednak ratowania małżeństwa. Pomagam rodzinie w kryzysie.


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

Sprawdź, czy mediacje rodzinne to coś dla Ciebie

Mediacje rodzinne są idealne zarówno dla osób, które przeżywają pierwszy poważny konflikt rodzinny, jak i dla osób, które wykorzystały już wszelkie inne dostępne formy rozwiązywania problemów (takie jak psychoterapia par, psychoterapia indywidualna, a także grupy wsparcia).

Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które podjęły decyzję o rozstaniu i chciałyby zakończyć związek bez konfliktu, jak i dla osób, które chciałyby naprawić swoje relacje, jednak nie są w stanie tego dokonać samodzielnie.


SPRAWDŹ, JAK WYGLĄDA PRZEBIEG MEDIACJI

MEDIACJE OKOŁOROZWODOWE

Popularną formą pomocy są mediacje okołorozwodowe, dla osób, które chcą się porozumieć w kwestii rozwodu lub separacji. Mediacje pomagają ułożyć na nowo życie rodzinne i zadbać o dobro wspólnych dzieci.

Rodzice, członkowie rodziny są na pierwszym planie w mediacji, bo to oni są najlepszymi ekspertami swojego życia. Dzięki pomocy mediatora mają szansę ustalić zasady funkcjonowania na nowo, w sposób dobrowolny, poufny, łagodny i pozbawiony agresji.

Ominięcie pośredników (np. prawników) pozwala na wyrażenie podczas mediacji swoich uczuć oraz powiedzenie sobie tego, co jest dla nich najważniejsze. Pozwalają także określić, co dla nich największą wartością i najważniejszym zadaniem. To pozwala zbudować zrozumienie, poprawić komunikację i zaufać sobie na nowo w stopniu wystarczającym do podpisania ugody mediacyjnej.

SPRAWDŹ, JAK WYGLĄDA PRZEBIEG MEDIACJI


Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej pokrewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają̨ w związkach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo (np. rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze),
o ile tylko same strony chcą̨ w mediacji uczestniczyć́.

MEDIACJE RODZINNE - jakich spraw najczęściej dotyczą?

Sprawy okołorozwodowe:

ustalenie, czy ma dojść do rozwodu, czy separacji; określenie rodzaju rozwodu i sposobu rozstania; czy dojdzie do rozwodu z orzekaniem o winie, czy bez orzekania.

Powierzenie władzy rodzicielskiej i miejsce zamieszkania dziecka.

Kontakty dziecka z rodzicem,

który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim.

Ustalenie modelu opieki naprzemiennej

wraz z planem opieki wychowawczej.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

po rozwodzie.

Ustalenie wysokości alimentów,

obniżenie i podwyższenie alimentów.

Sprawy o podział majątku po rozwodzie.

Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie

orzekane przez sądy rodzinne: sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o zmianę̨ wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwiedzionych małżonków.

Ustalenie kontaktów dziadków z wnukami


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

KOSZTY MEDIACJI SĄDOWYCH W SPRAWACH RODZINNYCH

Koszty mediacji sądowych w sprawach rodzinnych określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Wynagrodzenie mediatora

Zastosowanie ma na ogół przepis rozporządzenia, dotyczący spraw o prawa niemajątkowe i sprawy, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne - 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł netto (należy doliczyć 23 proc. VAT).

Dodatkowe składniki wynagrodzenia mediatora

To udokumentowane wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji podlegające zwrotowi, takie jak:

koszty przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

koszty wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego w wysokości nieprzekraczającej 70 zł za jedno posiedzenie;

koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 netto.

Zwrot wydatków w razie nieprzystąpienia stron do mediacji

Zwrot poniesionych wydatków przysługuje mediatorowi w wysokości nieprzekraczającej 70 zł. Wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług – 23 proc.

Koszty mediacji prywatnych w sprawach rodzinnych

Według cennika mediatora, w zależności od wartości przedmiotu sporu, zakresu mediacji oraz liczby sesji mediacyjnych. Aby uzyskać informację na temat ceny zapraszam do kontaktu: kontakt@o-media.pl

.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Możecie uratować relacje i kontynuować współpracę rodzicielską.

Kompleksowo uporządkujecie wszystkie życiowe sprawy związanych z rozstaniem.

Polubownie zakończycie spór, bez poczucia krzywdy i porażki jednej ze stron.

Poprawicie komunikację.

Możecie uratować związek, małżeństwo.

Powstrzymacie eskalację konfliktu.

Możecie rozstać się polubownie, przeprowadzicie rozwód na jednej rozprawie, bez nerwów, stresu, kilkuletniej walki w sądzie, z oszczędnością czasu, pieniędzy i kosztów emocjonalnych; oszczędzacie dzieci i siebie.

Zachowacie ciągłość kontaktów z dziećmi.

Zyskacie możliwość wypracowania w mediacji opieki naprzemiennej nad dziećmi.

Zyskacie możliwość wypracowania planu współpracy rodzicielskiej.

Przeprowadzicie podział majątku w sposób polubowny, w drodze wspólnych ustaleń, oszczędzając sobie stresu, nerwów, kosztów.

Poprawicie relacje w przyszłości..

Polubownie ustalicie kontakty z dziećmi i zawarcie ugody w tym zakresie, która będzie zatwierdzona przez sąd (bez konieczności wszczynania postępowania sądowego).

Polubownie ustalicie alimenty i zawarcie ugody w tym zakresie, ugoda może zostać zatwierdzona przez sąd i będzie miała moc ugody sądowej.


WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Chcesz poznać terminy najbliższych szkoleń online. Umów się na bezpłatną konsultację z mediatorem lub złóż wniosek o mediację

Anna Korniak

+48 609 825 055Masz pytania?